fbpx
Incetare CIM

Ce data se trece pe decizia de incetare a contractului de munca?

Ce data se trece pe decizia de incetare a contractului individual de munca daca ultima zi lucrata este 15.04.xxxx?

Avand in vedere ca data de 15.04.xxxx este ultima zi lucrata, ziua incetarii contractului de munca este 16.04.xxxx, deoarece aceasta este data efectiva de la care angajatul nu mai lucreaza in firma.

Data incetarii contractului de munca nu este o zi lucrata. Aceasta zi poate constitui data angajarii la un alt angajator.

Incetarea contractului individual de munca este reglementata de Codul muncii la art. 55- art. 57.

Incetarea de drept a contractului individual de munca

Art. 55

Contractul individual de munca poate inceta astfel:

a)de drept;

b)ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;

c)ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.

Art. 56

(1)Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:

a)la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum şi in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul şi-a incetat existenta conform legii;

b)la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoreşti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;

c)la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II;

d)ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;

e)ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoreşti de reintegrare;

f)ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoreşti;

g)de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;

h)ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoreşti prin care s-a dispus interdictia;

i)la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;

j)retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 şi 16 ani.

(2)Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c)- j), constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare.

(3)Angajatorul nu poate ingradi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea in conditiile prevazute la alin. (1) lit. c) teza intai.

(4)Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile inainte de data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi mentinut in aceeaşi functie maximum 3 ani peste varsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de munca.

Art. 57

(1)Nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru incheierea valabila a contractului individual de munca atrage nulitatea acestuia.

(2)Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte pentru viitor.

(3)Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin indeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege.

(4)In situatia in care o clauza este afectata de nulitate, intrucat stabileşte drepturi sau obligatii pentru salariati, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de munca aplicabile, aceasta este inlocuita de drept cu dispozitiile legale sau conventionale aplicabile, salariatul avand dreptul la despagubiri.

(5)Persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu.

(6)Constatarea nulitatii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul partilor.

(7)Daca partile nu se inteleg, nulitatea se pronunta de catre instanta judecatoreasca.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!