Ce trebuie sa contina dosarul personal de angajat? – comunicare Inspectia Muncii

DOSARUL PERSONAL AL SALARIATULUI

Fiecare angajator are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Angajatorul, are si obligatiile de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati si de a pastra acest dosar in bune conditii la sediul acestuia.

Dosarul personal al salariatului  privind registrul general de evidenta a salariatilor cuprinde:

  1. Actele necesare angajarii:

– copie de pe buletin/cartea de identitate/pasaport sau dovada de rezidenta;

– copii de pe actele de studii – avizul medicului de medicina muncii(fisa de aptitudini);

– copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfectionare

  1. Contractul individual de munca insotit de

– oferta de angajare

– fisa postului

– raportul de evaluare conform criteriilor stabilite

  1. Actele aditionale privind incheierea, executarea, suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca (ex: de modificare /completare a unuia dintre elementele raportului juridic de munca; cererile de suspendare a raportului juridic de munca, actul juridic prin care se dispune reluarea activitatii; actele juridice care atesta modificarile salariale, inclusiv sporurile, actele juridice de desemnare/mandatare a angajatului sa reprezinte angajatorul; actul juridic de incetare a raportului juridic de munca etc.)
  2. Alte documente:

– cererile angajatului de efectuare a zilelor de concediu (de odihna sau fara plata),

-declaratia pe propria raspundere privind persoanele aflate in intretinere pentru acordarea deducerii personale.

La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia conform prevederilor art.8 alin.3 din H.G. nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor:

– copii ale documentelor existente in dosarul personal;

– copii ale paginilor din registrul electronic (REVISAL) care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si /sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal.

Sunt asimilati salariatilor ,persoanele incadrate cu contract individual de munca la urmatoarele categorii de angajatori: societati comerciale (S.R.L, S.A), persoane fizice autorizate(P.F.A), intreprinderi individuale(I.I), asociatii, fundatii, organizatii sindicale si patronale, orice alte organizatii/institutii care sunt constituite si functioneaza potrivit legislatiei romane (inclusiv primariile care incadreaza asistenti personali ai persoanelor cu handicap).

Dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra in conditii care sa asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor indelungata si corespunzatoare, cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *