Contestatie decizie de concediere – tribunalul Neamt, 04.03.2021

Decizie nr. 154/2021 din 04-mar-2021, Tribunalul Neamt, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Decizie

din 4 martie 2021

154/2021

Text speţă

Persoană fizică vs Societate comercială, Societate comercială

ECLI:RO:TBNMT:2021:015.______

Dosar nr._____________

operator 3074 – confidenţial

date cu caracter personal

ROMÂNIA

TRIBUNALUL N____

SECŢIA CIVILĂ ŞI DE C_________ ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 154/2021

Şedinţa publică din data de 04.03.2021

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE

– L_____ C____

– judecător

– B______ V_____

– asistent judiciar

– B_______ C______

– asistent judiciar

– Ţ__ M______

– grefier

Pe rol constatarea perimării cererii de chemare în judecată formulată de contestatoarea A_____ A___ A______, cu domiciliul în Piatra N____, _____________________. 4, ___________________________________, în contradictoriu cu intimata B_ B_ B__ B____ B_______ B__, cu sediul în Drobeta T____ S______, _________________________. 28, ____________________, prin administratorul judiciar Cabinet individual de insolvenţă B_________ F______ cu sediul în Şimian, ___________________, ____________.- 1, ____________________.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanţei că:

– obiectul cauzei este litigiu de muncă – contestaţie decizie de concediere-drepturi băneşti – perimare;

– stadiul procesual – fond;

– procedura de citare este legal îndeplinită;

– cauza se află la primul termen de judecată după suspendarea cauzei dispusă la data de 03.06.2015 în temeiul art. 75 alin. 1 din Legea 85/2014 coroborat cu art. 412 alin. 1 pct. 6 Cod procedură civilă;

– la data de 16.02.2021 administratorul judiciar, pentru intimată, a comunicat la dosar prin email sentinţa civilă nr.47/15.06.2020 pronunţată de Tribunalul M________ în dosarul nr._____________ prin care s-a dispus încheierea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului B_ B_ B__ B____ B_______ B__;

– la data de 01.03.2021 Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Drobeta T____ S______ a înaintat la dosar adresa nr.4479/26.02.2021 prin care comunică instanţei că, având în vedere prev. art.163Cod procedură civilă, s-a procedat la încheierea procesului – verbal de înmânare, pe care l-a anexat, întrucât destinatarul B_ B_ B__ B____ B_______ B__, domiciliat în localitatea Drobeta T____ S______, jud.M________, nu s-a prezentat în termenul legal, la sediul primăriei pentru ridicarea corespondenţei;

– în cauză a fost întocmit referatul asupra actelor de procedură în legătură cu perimarea, prevăzut de art. 420 alin. (1) Cod procedură civilă;

Instanţa pune în discuţie excepţia perimării cererii de chemare în judecată formulată în cauză. Se declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei perimării, după care,

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului N____ – Secţia I Civilă, sub nr. _____________, la data de 23.10.2014reclamanta A_____ A___ A______, cu domiciliul în Piatra N____, _____________________. 4, ____________. A, __________________ a chemat în judecată pe intimata B_ B_ B__ B____ B_______ B__, cu sediul în Drobeta T____ S______, _________________________. 28, ____________________, prin administratorul judiciar Cabinet individual de insolvenţă B_________ F______ cu sediul în Şimian, ___________________, ______________________________________. solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să se dispună: nulitatea/anularea deciziei de concediere nr.105/23.09.2014; reintegrarea pe post şi plata salariului în mod corespunzător pentru acest interval; obligarea pârâtei la plata salariului pentru ultimele trei luni lucrate aşa cum a fost acesta majorat; obligarea pârâtei la plata orelor suplimentare, circa 3 ore/zi; obligarea pârâtei la plata contribuţiilor la stat aferente salariului cuvenit; obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, s-a arătat că a avut un contract de muncă nr.361/06.06.2011 încheiat cu ________________, ca dispecer, cu un salariu lunar de 720 lei. Ulterior, a încheiat contractul de muncă nr.3/02.12.2013 cu pârâta din prezenta cauză, cu un salariu de 800 lei, ulterior fiind majorat la 850 lei apoi la 900 lei. Susţine reclamanta că preavizul nu are cum să fie semnat de ea întrucât nu i-a fost înmânat şi din acest motiv consideră că decizia de desfacere a contractului de muncă este nulă absolut. De asemenea, nu este trecut sediul pârâtei în decizia de concediere, asta fiind un alt motiv de nulitate absolută a deciziei, care nu este nici măcar motivată în drept sau în fapt, fiind menţionat de către aceasta doar faptul că se desfiinţează locul de muncă. Mai arată faptul că nu a fost plătită cu nicio sumă de bani pentru activitatea desfăşurată în ultimele trei luni.

În ceea ce priveşte orele suplimentare susţine reclamanta că, aşa cum poate dovedi, a lucrat în plus 3 ore/zi, fără a fi plătită.

În drept, s-a invocat disp. art.39 şi urm. , art.62 şi urm., art.63 şi urm. Codul muncii.

La data de 03.06.2015 cauza a fost suspendată în temeiul art. în temeiul art. 75 alin. 1 din Legea 85/2014 coroborat cu art. 412 alin. 1 pct. 6 Cod procedură civilă;

Cauza a fost repusă pe rol, din oficiu, la data de 04.03.2021, în vederea discutării perimării cererii de faţă.

Potrivit art. 416Cod procedură civilă:

„(1) Orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de retractare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părţii, timp de 6 luni.

(2) Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedură îndeplinit de părţi sau de instanţă”.

Urmare adresei nr. _____________ din 08.07.2020 emisă de Tribunalul N____ – Secţia a I Civilă şi de contencios administrativ, la data de 20.07.2020, cu adresa nr._____________ s-a înaintat, la dosar, sentinţa civilă nr.47/15.06.2020 pronunţată de Tribunalul M________ în dosarul nr._____________ privind debitorul B_ B_ B__ B____ B_______ B__, legalizată cu menţiunea ,,definitivă prin neapelare la data de 10.07.2020”.

Având în vedere că de la data de 03.06.2015 cauza a rămas în nelucrare mai mult de 6 luni din vina reclamantei şi nu poate fi reţinut niciun motiv de suspendare sau de întrerupere a termenului de perimare, urmează a se constata că a intervenit perimarea prezentei cereri.

Pentru aceste motive,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Constată perimată acţiunea formulată de reclamanta A_____ A___ A______, cu domiciliul în Piatra N____, _____________________. 4, ____________. A, __________________, în contradictoriu cu pârâta B_ B_ B__ B____ B_______ B__ – prin administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă B_________ F______, cu sediul în Şimian, ___________________, ____________.- 1, ____________________.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare, recurs ce se va putea depune de partea interesată la Tribunalul N____, Secţia I Civilă şi de C_________ Administrativ.

Pronunţată, azi, 04.03.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Preşedinte, Asistenţi judiciari, Grefier,

L_____ C____ B______ V_____, B_______ C______ Ţ__ M______

Red.L.C____/05.03.2021

Tehn.MŢ/05.03.2021; ex.4

Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Sursa: www.rolii.ro

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *