A

Abaterea disciplinara – este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. (art. 247 , alin. 2 -Codul muncii)

Angajator-persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca ori raport de serviciu. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. e)

Angajat – persoana fizica, parte a unui contract individual de munca ori raport de serviciu, care presteaza munca pentru si sub autoritatea unui angajator si beneficiaza de drepturile prevazute de lege, precum si de prevederile contractelor sau acordurilor colective de munca aplicabile. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. g)

Acord colectiv-conventia incheiata in forma scrisa intre organizatiile sindicale ale functionarilor publici sau ale functionarilor publici cu statut special, reprezentantii acestora si reprezentantii autoritatii ori institutiei publice. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. j)

B

C

Contract individual de munca – este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. (Codul muncii, art. 10)

Clauza de confidentialitate –  partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.

Clauza de mobilitate –  partile in contractul individual de munca stabilesc ca, in considerarea specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca. In acest caz salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare in bani sau in natura.

Concediul de odihna – este intervalul de timp in care un salariat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.

Concediul paternal – se acorda conform cu prevederile legii 210/1999, in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului-nascut.  (Lg. 210/1999, art. 1 , alin. 1)

Conflict de munca – conflictul dintre angajati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca sau de serviciu. Conflictele de munca pot fi colective sau individuale. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. n)

Conflict colectiv de munca – conflictul de munca ce intervine intre angajati si angajatori care are ca obiect inceperea, desfasurarea sau incheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective de munca;(Lg. 62/2011, art. 1 , lit. o)

Conflict individual de munca – conflictul de munca ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii care decurg din contractele individuale si colective de munca ori din acordurile colective de munca si raporturile de serviciu ale functionarilor publici, precum si din legi sau din alte acte normative. De asemenea, sunt considerate conflicte individuale de munca urmatoarele:

(i)conflictele in legatura cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de parti prin neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca ori raportul de serviciu;

(ii)conflictele in legatura cu constatarea nulitatii contractelor individuale de munca ori a unor clauze ale acestora;

(iii)conflictele in legatura cu constatarea incetarii raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale acestora; (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. p)

Consultare – schimbul de opinii in cadrul dialogului social (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. b)

Contract colectiv de munca – conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala si reprezentantii angajatilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile si obligatiile ce decurg din relatiile de munca. Prin incheierea contractelor colective de munca se urmareste promovarea si apararea intereselor partilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca, in vederea asigurarii pacii sociale. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. i)

D

Delegarea- exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, a unor activitati in afara locului muncii si poate avea o durata de cel mult 60 de zile calendaristice. Aceasta se poate prelungi cu acordul scris al angajatului pentru perioade succesive de maxim 60 de zile. [mai multe despre delegare]

Detasarea– schimbarea temporara a locului de munca a unui angajat catre un alt angajator. Detasarea poate fi pe o perioada de maxim de un an. Cu acordul partilor aceasta detasare poate fi prelungita din 6 in 6 luni. Angajatul poate sa refuze detasarea din motive personale.[mai multe despre detasare]

Diurna – indemnizatia de delegare sau de deplasare care se acorda angajatilor ori de cate ori este necesara deplasarea acestora in scopul desfasurarii activitatii firmei  (misiune de serviciu) in alta localitate fata de cea in care angajatul isi desfasoara in mod normal activitatea. [mai multe despre diurna]

Dialog social – procesul voluntar prin care partenerii sociali se informeaza, se consulta si negociaza in vederea stabilirii unor acorduri in probleme de interes comun. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. b)

Dialog social bipartit – dialogul desfasurat numai intre sindicate sau organizatii sindicale si angajatori ori organizatii patronale. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. c)

Dialog social tripartit – dialogul desfasurat intre sindicate sau organizatii sindicale, angajatori ori organizatii patronale si autoritatile administratiei publice. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. d)

Depozitar al contractului colectiv de munca – autoritatea publica competenta sa inregistreze contractul colectiv de munca.  (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. m)

Discriminare orice act sau fapta de deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, intemeiat(a) pe unul sau mai multe dintre criteriile bazate pe rasa, cetatenie, etnie, culoare, limba, religie, origine sociala, trasaturi genetice, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare cu HIV, optiune politica, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, apartenenta la o categorie defavorizata, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii. (Codul muncii, art.5, alin 2)

E

F

G

Grup de unitati – forma de structurare in vederea negocierii colective la acest nivel. Se poate constitui din doua sau mai multe unitati care au acelasi obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activitatilor din economia nationala, denumit in continuare cod CAEN. Companiile nationale, regiile autonome, institutiile sau autoritatile publice pot constitui grupuri de unitati daca au in componenta, in subordine ori in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. l)

H

I

Indemnizatia de neconcurenta –  reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii.

Informare – transmiterea de date de catre angajator catre sindicat sau, dupa caz, catre reprezentantii alesi at angajatilor, pentru a le permite sa se familiarizeze cu problematica dezbaterii si sa o examineze in cunostinta de cauza. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. b)

J

K

L

LOCUL DE MUNCA – reprezinta locul in care salariatul isi desfasoara activitatea, situat in perimetrul asigurat de angajator, persoana fizica sau juridica, la sediul principal sau la sucursale, reprezentante, agentii sau puncte de lucru care apartin acestuia.

M

MUNCA LA DOMICIULIU – este definita ca activitatea salariatilor care isi indeplinesc activitatile specifice functiei pe care o detin la domiciuliul sau resedinta acestora, adica unde se afla locuinta principala sau secundara, asa cum este prevazut in Codul civil (Lg/ 287/2009, art. 87 si 88)

MUNCA FORTATA – desemneaza orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

MUNCA IN SCHIMBURIreprezinta orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia salariaţii se succed unul pe altul la acelasi post de munca, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, si care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicand pentru salariat necesitatea realizarii unei activitati in intervale orare diferite în raport cu o perioada zilnica sau saptamanala, stabilita prin contractul individual de munca.

N

Negociere colectiva – negocierea dintre angajator sau organizatia patronala si sindicat ori organizatia sindicala sau reprezentantii angajatilor, dupa caz, care urmareste reglementarea relatiilor de munca ori de serviciu dintre cele doua parti, precum si orice alte acorduri in probleme de interes comun. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. b)

O

Organizatie sindicala – denumire generica pentru sindicat, federatie sau confederatie sindicala. Se constituie pe baza dreptului de libera asociere, in scopul apararii drepturilor prevazute in legislatia nationala, in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca, precum si in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor sai. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. u)

Organizatie patronala – organizatia patronilor, autonoma, fara caracter politic, infiintata in baza principiului liberei asocieri, ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, constituita in scopul apararii si promovarii drepturilor si intereselor comune ale membrilor sai, prevazute de dispozitiile legale in vigoare, pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si de statutele proprii. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. f)

P

PERIOADA DE REPAUS reprezinta orice perioada care nu este timp de munca. Salariatii au dreptul intre doua zile de munca la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. Prin exceptie, in cazul muncii in schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi.

Parteneri sociali – sindicate sau organizatii sindicale, angajatori ori organizatii patronale, precum si reprezentantii autoritatilor administratiei publice, care interactioneaza in procesul de dialog social . ( Lg. 62/2011, art. 1 , lit. a)

Patron – persoana juridica inmatriculata, persoana fizica autorizata potrivit legii sau persoana care exercita potrivit legii o meserie ori profesiune in mod independent, care administreaza si utilizeaza capital in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata . ( Lg. 62/2011, art. 1 , lit. v)

Parti indreptatite sa negocieze un contract colectiv de munca – angajatori, organizatii patronale sau organizatii sindicale care intrunesc conditiile legale pentru a participa la negocierea unui contract colectiv de munca. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. q)

Q

R

Raportul de munca dintre zilier si beneficiar sau un imputernicit al acestuia se stabileste prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea, in forma scrisa, a unui contract individual de munca.

Reprezentativitate – atribut al organizatiilor sindicale sau patronale dobandit potrivit prevederilor prezentei legi, care confera statutul de partener social abilitat sa isi reprezinte membrii in cadrul dialogului social institutionalizat. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. t)

Recunoastere reciproca – acordul voluntar prin care partenerii isi recunosc unul altuia legitimitatea in vederea stabilirii unui demers comun. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. s)

Reprezentanti ai angajatilor – cei alesi si mandatati de catre angajati sa ii reprezinte pe acestia, potrivit legii. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. h)

S

Sindicat-forma de organizare voluntara a angajatilor, in scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale in relatia cu angajatorul.(Lg. 62/2011, art. 1 , lit. w)

Sectoare de activitate – sectoarele economiei nationale care se stabilesc de catre Consiliul National Tripartit si se aproba prin hotarare a Guvernului. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. r)

T

TELEMUNCA – este forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor

TELESALARIATUL– orice angajat care isi desfasoara activitatea in regim de telemunca

TIMPUL DE MUNCATimpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si îndeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare. (art. 111, Codul muncii)

U

Unitate – persoana juridica care angajeaza nemijlocit forta de munca. (Lg. 62/2011, art. 1 , lit. k)

V

X

Y

Z

Zilierul cf. legii 52/2011 este persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar sau un imputernicit al acestuia, contra unei remuneratii.