Ordonanta urgenta 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Ultima actualizare pe site: 17.01.2021

Având în vedere faptul că, pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea şi limitarea efectelor crizei COVID-19 asupra sănătăţii şi economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri economice de redresare şi de creştere a încrederii populaţiei,

întrucât starea de urgenţă instituită în 16 martie 2020 prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României a fost prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, iar starea de alertă a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin imediat pentru stimularea angajării persoanelor care şi-au pierdut locul de muncă sau au fost în imposibilitatea de a se angaja şi care prin pierderea acestor venituri sunt supuse riscului de excluziune socială,

având în vedere că în perioada stării de urgenţă, precum şi a celei de alertă au fost adoptate măsuri în acord cu schimbările înregistrate pe piaţa muncii astfel încât impactul negativ asupra acesteia să fie cât mai redus,

ţinând cont de faptul că se menţin în continuare regulile de distanţare fizică, inclusiv la locul de muncă, context în care telemunca este o soluţie avantajoasă,

întrucât actualul context socioeconomic influenţează semnificativ piaţa forţei de muncă şi rata şomajului, se impune, pe de o parte, stimularea persoanelor de a fi active pe piaţa muncii şi, pe de altă parte, impulsionarea angajatorilor de a utiliza forme alternative de muncă.

Luând în considerare faptul că adoptarea de măsuri de sprijin are în vedere consolidarea pieţei muncii, concomitent cu prevenirea creşterii ratei şomajului la nivel naţional, precum şi asigurarea unei surse de venit salariaţilor, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,

ţinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea contribui la scăderea veniturilor din economie concomitent cu creşterea şomajului la nivel naţional şi a riscului de excluziune socială, precum şi la amplificarea decalajului socioeconomic dintre persoanele a căror activitate a fost afectată direct de epidemia SARS-CoV-2 şi restul populaţiei,

având în vedere instituirea stării de urgenţă, a stării de alertă sau a altei situaţii excepţionale care produce efecte negative asupra raporturilor de muncă, se impune necesitatea reglementării unor măsuri atât pentru protejarea şi sprijinirea angajatorilor, cât şi pentru asigurarea unui nivel de protecţie adecvată angajaţilor.

Luând în considerare experienţa ţărilor care au avut impact pozitiv în flexibilizarea raporturilor de muncă şi care au vizat acţiuni în planul sănătăţii publice, concomitent cu reducerea, respectiv limitarea activităţilor socioeconomice, precum şi faptul că în condiţiile în care aceste măsuri nu vor fi luate, veniturile necesare traiului zilnic pentru aproximativ 600.000 de angajaţi şi profesionişti definiţi de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, vor fi afectate în mod negativ,

aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1

(1)Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii, în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, pe perioada stării de urgenţă/alertă/asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

(2)Reducerea timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal.

(3)Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii.

(4)Pe durata reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1), salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

*) HG 719/2020 – Art. 1

(1)Indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj la cererea angajatorilor.

(2)Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:

a)o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) şi (11) din ordonanţa de urgenţă;

b)lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului.

(3)Cererea prevăzută la alin. (1) şi documentele prevăzute la alin. (2) se depun în format electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în raza cărora angajatorii au sediul social, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.

(4)Indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea.

(5)Angajatorii, prin reprezentanţii legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (2).

(6)Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii şi a documentelor prevăzute la alin. (2) şi după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.

(7)Plata indemnizaţiei se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit.

(8)Modelele cererii şi documentelor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

– Art. 5

Pentru depunerea în format electronic a cererilor şi a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2) şi art. 4 alin. (3) se pot folosi modele de cereri şi formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic, ale cărui organizare şi funcţionare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, sau pe platforma aici.gov.ro.

– Art. 6

Pentru anul 2020, măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se aplică până la 31 decembrie 2020.

– Art. 7

(1)Măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se aplică până la data de 30 iunie 2021.

(2)În perioada 1 ianuarie 2021-30 iunie 2021, măsura prevăzută de art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)Indemnizaţia prevăzută la alin. (4) este suportată de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta, în cel mult 5 zile de la emiterea deciziei prevăzute la art. 11 alin. (4), din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de decontare a sumelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

(6)În situaţia în care angajatorul nu recuperează indemnizaţia acordată potrivit alin. (5) de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

(7)Indemnizaţia prevăzută la alin. (4) reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile legii. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(8)În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, salariatul obţine atât venituri din salarii, cât şi indemnizaţia prevăzută la alin. (4), în vederea impozitării, acestea se cumulează, în vederea acordării deducerii personale. Impozitul lunar se determină potrivit prevederilor art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(9)Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1) sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, precum şi subcontractarea de activităţi desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus. Interdicţia se raportează la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(10)Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1), salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporţional cu timpul efectiv lucrat.

(11)Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi poate solicita decontarea indemnizaţiei prevăzute la alin. (4) dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;

b)reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior. În cazul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi al angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

(12)Pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), salariaţii afectaţi de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la acelaşi angajator.

(13)Pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), salariaţilor afectaţi nu le poate fi redus programul de lucru în temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(14)Prin excepţie de la prevederile alin. (10), în cazul angajatorilor care aplică măsura de la alin. (1), acordarea de bonusuri, la salariul de bază, pentru structura de management a angajatorului, se efectuează după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii.

(15)În lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul nu poate iniţia concedieri colective.

(16)Prevederile alin. (1)-(15) se aplică şi în cazul ucenicilor, cu condiţia ca angajatorul să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică pentru dobândirea competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională, potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare.

*) Potrivit art. XIX alin. (3) din O.U.G. nr. 226/2020, prin derogare de la prevederile art. 60, art. 1381 şi art. 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru indemnizaţiile prevăzute la art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020 şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, nu se acordă facilităţi fiscale.

 

Art. 11

(1)În vederea decontării sumelor solicitate potrivit art. 1 alin. (11), angajatorul trebuie să depună o cerere însoţită de următoarele documente:

a)copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă, semnată de angajat că a luat la cunoştinţă;

b)balanţa lunară de verificare, pentru perioada prevăzută la art. 1 alin. (11) lit. b);

c)un acord încheiat cu reprezentanţii sindicatului din cadrul unităţii sau, în cazul în care nu există un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, referitor la procentul din numărul de salariaţi pentru care s-a dispus reducerea timpului de muncă;

d)lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4);

e)copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidenţierea plăţii indemnizaţiei.

 

(2)Cererea de decontare şi documentele prevăzute la alin. (1) se depun de către angajator, în format electronic sau în format letric, până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza căreia îşi are sediul social.

(3)În situaţia în care cererea este depusă de către angajator la o dată ulterioară celei prevăzute la alin. (2), suma aferentă

lunii pentru care se face solicitarea se decontează în luna următoare.

(4)Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în urma verificării documentelor depuse de către angajator, emit o decizie, în cel mult 5 zile de la depunerea corectă a documentelor, în care se precizează că sunt respectate de către angajator condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (11).

 

Art. 2

(1)Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, perioadele în care persoanele beneficiază de reducerea timpului de muncă şi de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizaţia de şomaj acordată potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Prin excepţie de la prevederile art. 2205 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru perioada prevăzută la art. 1 atât pentru drepturile salariale aferente timpului de muncă lucrat, cât şi pentru indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) care constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru şomaj.

(3)Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiei de şomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează şi indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4).

 

Art. 3

(1)În cazul reducerii timpului de muncă, determinată de situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilită potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), profesioniştii, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază, la cerere, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

*) HG 719/2020 – Art. 2

(1)Pentru a beneficia de indemnizaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, persoanele îndreptăţite depun direct sau, după caz, prin cooperaţie, în format electronic sau în format letric, la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cererea însoţită de copia actului de identitate şi de o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei.

(2)Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se transmit la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

(3)Plata indemnizaţiei se efectuează în cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor potrivit prevederilor alin. (2).

(4)Modelele cererii şi declaraţiei pe propria răspundere se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

– Art. 5

Pentru depunerea în format electronic a cererilor şi a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2) şi art. 4 alin. (3) se pot folosi modele de cereri şi formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic, ale cărui organizare şi funcţionare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, sau pe platforma aici.gov.ro.

– Art. 7

(1)Măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se aplică până la data de 30 iunie 2021.

(2)În perioada 1 ianuarie 2021-30 iunie 2021, măsura prevăzută de art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(2)Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se realizează de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3)Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se datorează impozit pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit reglementărilor specifice, în cazul profesioniştilor asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale.

(4)Obligaţiile fiscale menţionate la alin. (3) se declară prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, ale căror obligaţii fiscale se declară, se reţin şi se plătesc de către societatea cooperativă, prin declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la termenele prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

(5)Durata efectivă de aplicare a măsurii prevăzute la alin. (1), categoriile de profesionişti, precum şi procedura de plată a indemnizaţiei se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (5). Prin excepţie, în anul 2020, beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) profesioniştii şi persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare.

*) Potrivit art. XIX alin. (2) din O.U.G. nr. 226/2020, în cazul indemnizaţiilor acordate potrivit art. 3, calculul obligaţiilor fiscale se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) şi, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, asupra indemnizaţiei brute încasate de la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

*) Potrivit art. XIX alin. (3) din O.U.G. nr. 226/2020, prin derogare de la prevederile art. 60, art. 1381 şi art. 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru indemnizaţiile prevăzute la art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020 şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, nu se acordă facilităţi fiscale.

 

Art. 4

(1)Pentru persoanele care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare zilieri, care îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, afectate de întreruperea sau restrângerea activităţii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 30 iunie 2021, se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remuneraţia cuvenită zilei de muncă.

(2)Suma prevăzută la alin. (1) se acordă de către beneficiarul de lucrări, din bugetul propriu, la momentul plăţii contravalorii muncii zilnice, şi, ulterior, se decontează integral, la cererea acestuia, pentru persoanele pentru care a fost plătită, de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Decontarea se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, în baza unei proceduri care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3)Cererea prevăzută la alin. (2) însoţită de listele cu zilierii beneficiari ai sumei prevăzute la alin. (1) se depun de către beneficiarii de lucrări, spre decontare şi încasare, la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi au sediul social, lunar, pentru luna anterioară, până la data de 5 a fiecărei luni, în format electronic.

(4)În situaţia în care cererea este depusă de către beneficiarul de lucrări la o dată ulterioară celei prevăzute la alin. (3), suma aferentă lunii pentru care se solicită se decontează în luna următoare.

(5)Suma prevăzută la alin. (1) reprezintă venit de natură salarială pentru care se datorează impozit pe venit şi contribuţie de asigurări sociale pentru care există obligaţia plăţii potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 5

(1)Până la 30 iunie 2021, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajaţii care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părţi din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare, aferent perioadei lucrate.

(2)Angajatorul are obligaţia de a plăti integral contravaloarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, suma reprezentând procentul de 41,5% prevăzut la alin. (1) fiind decontată ulterior de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare ANOFM.

(3)Decontarea sumei prevăzute la alin. (1) se face la cererea angajatorilor pe baza declaraţiei pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) însoţită de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute la alin. (1), asumată de reprezentantul legal al angajatorului, după îndeplinirea de către aceştia a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din perioada pentru care se face solicitarea.

(4)Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (3), în baza unei proceduri care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Art. 6

(1)Pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.

(2)Suma prevăzută la alin. (1) se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de şomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, angajatorilor, pentru angajaţii care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare.

(3)Modalitatea de acordare şi categoriile de bunuri ce pot fi achiziţionate conform alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 10 zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4)În termen de 30 de zile de la acordarea sumei prevăzute la alin. (1), angajatorul are obligaţia de a transmite ANOFM documente justificative referitoare la achiziţia categoriilor de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale.

(5)În cazul nerespectării obligaţiei de transmitere a documentelor justificative referitoare la achiziţia categoriilor de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, angajatorul restituie integral suma acordată, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4).

(6)Suma prevăzută la alin. (1) nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor datele privind elementele raportului de muncă, prin care s-a stabilit desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal de înregistrare a modificării.

 

Art. 7

(1)Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică următoarelor categorii de angajatori:

a)instituţii publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

b)angajatorii care se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate, potrivit legii;

c)angajatorii care sunt înregistraţi în jurisdicţii necooperante în scopuri fiscale.

 

(2)Indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) nu se cumulează pentru acelaşi angajat, dacă perioadele de acordare se suprapun, cu măsura prevăzută la art. 5, cu măsurile active de sprijin acordate potrivit art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 211/2020, şi nici cu măsurile de stimulare a angajatorilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 8

(1)Primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă, inclusiv în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu în interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor salariaţi, în afara programului de lucru stabilit în conformitate cu art. 1, constituie contravenţie şi angajatorul se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

(2)Dispoziţiile referitoare la contravenţia prevăzută la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 9

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor art. 8 se efectuează de către inspectorii de muncă.

 

Art. 10

Pentru anul 2020, hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (5), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (4) se aprobă în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

Art. 11

Prevederile art. 8 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Raluca Turcan

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Victoria Violeta Alexandru

Ministrul finanţelor publice,

Vasile-Florin Cîţu

p. Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,

Daniela Nicolescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 720 din data de 10 august 2020