Zilierii – definitii, mod de contractare, durata activitatii, plata, obligatii fiscale, declarare si plata

Zilierii sunt folositi pentru prestarea de activitati necalificate cu caracter ocazional, ori de cate ori o firma nu are nevoie de personal pe o perioada mai mare de 120 zile intr-un an.

Ultima actualizare: 10.02.2021

Definitii

Zilierul cf. legii 52/2011 este persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar sau un imputernicit al acestuia, contra unei remuneratii.

Zilierul poate presta activitati catre un beneficiar de lucrari care poate fi:
– unitate administrativ-teritoriala

– persoana juridica

– persoana fizica autorizata

– intreprinderea individuala

– intreprinderea familiala,

pentru care zilierul desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional.

Cine poate fi zilier?

O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani. Minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.

Lucratorii minori, respectiv minorii in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani desfasoara, ca zilieri, numai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si cu aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie, si nu le este periclitata starea de sanatate.

Raportul de munca intre zilier si beneficiar

Raportul de munca dintre zilier si beneficiar sau un imputernicit al acestuia se stabileste prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea, in forma scrisa, a unui contract individual de munca.

In ce domenii se pot contracta zilieri?

Domeniile in care se pot contracta zilieri, pentru prestarea de munci necalificate cu caracter ocazional sunt urmatoarele:

– agricultura, vanatoare si servicii anexe – diviziunea 01;

– silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere – diviziunea 02;

– pescuit si acvacultura – diviziunea 03;

– activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor – grupa 823;

– publicitate – grupa 731;

– activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste – clasa 7220 (sapaturi arheologice);

– cresterea materialului saditor – cresterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operatiuni de ingrijire/curatare a pomilor, activitati ale pepinierelor, cu exceptia celor pentru arbori de padure – clasa 0130;

– activitati de interpretare artistica – spectacole – clasa 9001,

– activitati-suport pentru interpretarea artistica – spectacole – clasa 9002,

– activitati de gestionare a salilor de spectacole – clasa 9004 si tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitatile din subordinea sa – clasa 5520;

– cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale – clasa 0149;

– activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;

– activitati de intretinere peisagistica – plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare – clasa 8130;

– restaurante – clasa 5610;

– baruri si alte activitati de servire a bauturilor – clasa 5630;

– activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale – clasa 9104.

– hoteluri si alte facilitati de cazare – diviziunea 55;

– facilitati de cazare similare – clasa 5510;

– facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata – clasa 5520

– tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitatile din subordinea acestuia;

– facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata – clasa 5520 – cabane;

– activitati ale bazelor sportive – clasa 9311;

– activitati ale cluburilor sportive – clasa 9312.

Activitatile de manipulare marfuri si activitatile de curatenie si intretinere se presteaza numai in domeniile de activitate prevazute mai sus.

Zilierii pentru activitati la terti

Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati in beneficiul unui tert, cu exceptia activitatilor pentru care beneficiarul are incheiate contracte de prestari servicii cu tertii, prestari servicii pentru care pot fi utilizati zilieri.

Durata activitatii zilierilor

Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.

Activitatile unui zilier pentru un beneficiar nu pot depasi mai mult de 90 de zile cumulate pe perioada unui an si nici 25 de zile calendaristice in mod continuu.

Daca activitatea zilierului depaseste mai mult de 90 zile atunci se impune incheierea unui contract individual de munca.

Nici o persoana nu poate presta activitati in regim de zilier mai mult de 120 de zile in decursul unui an calendaristic

Durata activitatii zilierilor – persoana adulta

Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.

Durata zilnica nu poate depasi 12 ore intr-o zi.

Durata activitatii zilierilor minori

Durata activitatii ocazionale este de minim o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.

Zilierul minor poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional la implinirea varstei de 16 ani.

Prin exceptie, minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate dezvoltarea si sanatatea personala.

Zilierul minor va lucra 6 ore/zi, nu mai mult de 30 ore/saptamana.

Zilierul minor nu va lucra pe timpul noptii.

Indiferent de numarul de ore lucrate intr-o zi, zilierul minor va primi plata pentru pentru cel putin 8 ore de munca.

Exceptii durata activitate zilieri

Nici o persoana nu poate presta activitati in regim de zilier mai mult de 120 de zile in decursul unui an calendaristic cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice, precum si in activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-sisesti», al institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa si al institutelor nationale, al institutiilor de invatamant agricol si silvic; in cazul acestora, perioada nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Plata zilierilor

Plata zilierilor se face pe baza Registrului zilierilor. Acesta va semna in registrul zilierilor ca luat banii, iar pentru scaderea sumelor din registru de casa se va folosi dispozitia de plata catre casierie.

Daca zilierul doreste sa primeasca remuneratia prin banca, beneficiarul lucrarii poate face transfer bancar.

Tarif zilieri 2021

O data cu majorarea salariului minim pe economie a crescut si tariful orar al zilierilor.

Astfel in 2021 tariful orar este de 13.58 lei/ora. Salariul minim pe economie in 2021 este de 2300 lei

Tarif zilieri 2020

Tariful orar in 2020 a fost de 13.30 lei/ora. Salariul minim pe economie in 2020 a fost 2230 lei.

Obligatii fiscale

Veniturile realizate de zilieri este un venit asimilat salariilor, iar zilierul datoreaza:

  • 25% cotributie de asigurari sociale (pensie)
  • 10% impozit pe salarii aplicat la diferenta intre valoarea bruta si contributia la pensie

Astfel zilierul este asigurat in sistemul public de pensii (incepand cu luna mai 2019)

Zilierul nu este asigurat in sistemul public de sanatate. El se poate asigura optional.

Beneficiarul care contracteaza zilieri nu are obligatia platii si declararii contributiei asiguratorie pentru munca.

Declarare si plata contributii sociale si impozit

Impozitul si contributia de asigurari sociale (CAS) datorate de zilieri se calculeaza si se retine de beneficiarul lucrarilor si se declara in declaratia 112 la sectiunea A si sectiunea E din cadrul anexei 1.2 Asigurat.

Declararea si virarea la bugetul de stat a impozitului si CAS calculate si retinute se efectueaza de catre beneficiarul de lucrari pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

Prin exceptie, calculeaza si retin impozitul si CAS aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, declara si platesc pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, urmatorii beneficiari de lucrari:

  1. a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice;
  2. b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
  3. c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
  4. d) persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii liberale si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, persoanele fizice care detin capacitatea de a incheia contracte individuale de munca in calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.

Registrul electronic

Beneficiarii de lucrari au obligatia de a infiinta, completa si transmite Registrul electronic de evident a zilierilor.

La infiintare, numele si parola de utilizator se obtine de la inspectoratul territorial de munca in a carui raza teriotoriala isi are sediul firma care contracteaza zilieri.

Pentru completare – se face cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Inspectia muncii. Registrul se completeaza in ordine cronologica, in termenele prevazute de lege , pentru toti zilierii care presteaza servicii beneficiarului

Transmiterea se efcetueaza online de catre beneficiar sau personale imputernicite.

Zilierii la calculul numarului mediu de salariati la bilant si in D112

Numarul zilierilor nu se ia in calculul numarului mediu de salariati in functie de care se stabileste termenul de declarare si de plata lunar sau trimestrial. La calculul acestui numar se au in vedere numai salariatii cu contract de munca din declaratia 112.

Zilierii nu se iau in calcul la calcularea numarului mediu de salariati declarati la bilantul anual sau semestrial si nici la numarul efectiv de angajati completati in acestea.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *